kredyt bankowy

Wpisy

 • wtorek, 09 lipca 2013
  • Wybrane oferty pożyczek

   Oferta wybierana jako najlepsza przez specjalistów finansowych, pożyczka do 2000zł Wyślij wniosek
   Chwilówka w vivus w kwocie do 2500zł, nawet tego samego dnia! Wyślij wniosek
   Pożyczka 2100zł na dowolny cel, bez poręczeń i zaświadczeń Wyślij wniosek

   Kredyty bez BIK popularne w dużych miastach
   Z najnowszych sondaży przeprowadzonych wśród osób zaciągających kredyty bez BIK okazuje się, że większość z nich pochodzi z dużych miast i to właśnie w nich tego typu rozwiązanie jest najbardziej popularne. Duże miasta charakteryzuje przede wszystkim bardzo duży wybór placówek proponujących pożyczki bez BIK oraz stuprocentowa anonimowość, która w przypadku zaciągania tego typu kredytów jest podstawą dla wielu osób. Kredyty bez BIK to dobre rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy szybko, bezproblemowo i przede wszystkim skutecznie potrzebują małych sumy pieniędzy, które przeznaczyć będą mogli na dowolny cel, bez potrzeby tłumaczenia się pracownikowi danej placówki. Decydując się na tego typu rozwiązanie nie musimy także dokonywać wielu formalności, które dla osoby nie znającej się na tej dziedzinie są prawdziwą udręką. Kredyt bez BIK otrzymujemy przede wszystkim szybko i bez większego trudu. Dla ludzi mieszkających w miastach jest to idealne rozwiązanie w przypadku braku gotówki na wymarzone wczasy czy wyjazd wakacyjny, na który czekali już od lat. Decydując się na kredyt tego typu nie muszą też martwić się o swoją przeszłość kredytową, ponieważ w tym przypadku nie jest ona w ogóle brana pod uwagę. Do tego dochodzi także pełna anonimowość i brak tłumaczenia się na jaki cel potrzebujemy zaciągane zobowiązanie. Nie ma się więc co dziwić, że mieszkańcy dużych miast coraz chętniej decydują się na tego typu rozwiązanie, dzięki któremu szybko i skutecznie otrzymują potrzebną im gotówkę.

   Coraz więcej placówek oferujących kredyty bez BIK
   W dzisiejszym świecie, w którym pogoń za pieniądzem trwa wręcz nieustannie, zupełnie normalnym stał się fakt zaciągania kredytów. Jak się okazuje, na dynamicznym rynku finansowym wciąż rozwija się coraz więcej nowych placówek, które oferują nam pożyczki bez BIK. Ku zaskoczeniu większości, wszystkie, nawet te dopiero co utworzone, dobrze funkcjonują na rynku i w żadnym przypadku nie narzekają na brak klientów. Kredyty bez BIK w dzisiejszych czasach są bardzo popularną formą zdobywania potrzebnej w danym momencie gotówki, dlatego wiele osób decyduje się na tego typu rozwiązanie. Zaciągając pożyczki bez BIK gotówkę otrzymujemy szybko i bez zbędnych formalności, co znacznie ułatwia cały proces zdobywania potrzebnej gotówki. Rozwiązania tego typu cieszą się obecnie dużo większą popularnością niż tradycyjne kredyty zaciągane w bankach, dlatego nie ma się co dziwić, że powstaje coraz więcej placówek oferujących tego typu kredyty, na które zawsze znajdą się chętni. Ku zaskoczeniu większości szybkie kredyty znalazły także chętnych wśród mieszkańców małych miejscowości, w związku z czym tam również powstają nowe placówki oferujące tego typu rozwiązania. Jeśli potrzebujemy więc szybkiej i pewnej gotówki, warto skorzystać z tego typu ofert, które obecnie znajdują coraz więcej chętnych. Wybór placówek parabankowych w naszym kraju jest coraz bardziej imponujący, dlatego warto także wybrać tę, która zaoferuje nam najkorzystniejsze warunki spłaty zobowiązań, które zaciągniemy jako ich klienci.

   

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   tanikredytbankowy
   Czas publikacji:
   wtorek, 09 lipca 2013 14:35
 • wtorek, 12 kwietnia 2011
  • Ustanowienie hipoteki

   Niedopuszczalne jest zastrzeżenie, przez które właściciel nieruchomość zobowiązuje się względem banku, że nie dokona zbycia lub obciążę nieruchomości przed wykupieniem hipoteki. Jednakże obciążani nieruchomości przez tani kredyt obrotowy dla firm dalszymi hipotekami może b potraktowane -jako zmniejszenie wartości zabezpieczenia, będą z kolei podstawą wypowiedzenia umowy kredytu w części dotycząc terminu spłaty. Jeżeli jednak właściciel nieruchomości lub osoba trzecia oddziałuj na nieruchomość w taki sposób, że może to pociągnąć za sob zmniejszenie jej wartości w stopniu zagrażającym bezpieczeńst hipoteki, bank może żądać zaniechania tych działań. W przypadku gdy kredytobiorca realizuje inwestycję na grunci stanowiącym własność osoby trzeciej, który zostaje obciążony hipotek na zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu, wówczas niezbędne jes zawarcie umowy pomiędzy kredytobiorcą a właścicielem gruntu, regulującej zasady wzajemnych rozliczeń z tytułu poniesionych przez kredytobiorcę nakładów. Bank wraz z ustanowieniem hipoteki powinien dokonać cesji praw przysługujących kredytobiorcy na podstawie takiej umowy. Należy podkreślić, że na mocy art. 231 k.c. samoistny posiadacz gruntu, który w dobrej wierze wzniósł na powierzchni lub pod powierzchnią gruntu budynek albo inne urządzenie o wartości przekraczającej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby właściciel przeniósł na niego własność zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem. Natomiast właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie, o wartości przekraczającej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   tanikredytbankowy
   Czas publikacji:
   wtorek, 12 kwietnia 2011 15:00
 • sobota, 26 marca 2011
  • Rodzaje skupu wierzytelności leasingowych

   Skupu wierzytelności leasingowych można dokonać bez prawa regresu do leasingodawcy oraz z prawem takiego regresu.
   Skup wierzytelności bez prawa regresu do leasingodawcy jest to sprzedaż bankowi wierzytelności leasingowej przez leasingodawcy., z przejęciem przez kredyt ryzyka wypłacalności leasingobiorcy.
   Skup wierzytelności leasingowej z prawem regresu do leasingodawcy jest to sprzedaż bankowi wierzytelności leasingowej bez przejścia ni bank ryzyka wypłacalności leasingobiorcy.
   3.5. Wniosek o skup wierzytelności leasingowych
   Bank dokonuje skupu wierzytelności na wniosek leasingodawcy. Dokumenty dołączane do wniosku o skup wierzytelności leasingowych można podzielić na trzy grupy:
   1) dotyczące wierzytelności oferowanej do skupu,
   2) dotyczące leasingodawcy i leasingobiorcy,
   3) dotyczące prawnego zabezpieczenia umowy skupu wierzytelności.
   3.6. Umowa skupu wierzytelności leasingowych
   Przepisy kodeksu cywilnego nie przewidują szczególnej formy dla umowy przelewu wierzytelności. Artykuł 511 k.c. stanowi jedynie, iż jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelności również powinien być stwierdzony pismem. Nie jest to jednak zastrzeżenie formy pisemnej pod rygorem nieważności.
   Umowa skupu wierzytelności leasingowych może przybrać formę doraźnej transakcji lub linii skupu wierzytelności.
   Umowa skupu wierzytelności leasingowych w formie doraźnej transakcji jest umową, na mocy której bank skupuje jednorazowe jedną lub kilka oznaczonych w umowie skupu wierzytelnośi I leasingowych.
   262
   Umowa o linię skupu wierzytelności leasingowych jest to umowa, l tórej bank zobowiązuje się, iż w okresie jej obowiązywania będzie u.i bywał od leasingodawcy wierzytelności leasingowe spełniające warunki i'kreślone w umowie skupu do wysokości z góry oznaczonego limitu.
   4. Forfaiting wierzytelności leasingowych
   4.1. Definicja forfaitingu wierzytelności leasingowych
   Forfaiting wierzytelności leasingowych jest to nabycie przez lorfaitera średnio- lub długoterminowej wierzytelności leasingowej przed terminem jej płatności z potrąceniem opłaty na rzecz lorfaitera, z przejęciem ryzyka wypłacalności leasingobiorcy.
   4.2. Przedmiot umowy forfaitingu wierzytelności leasingowych
   Przedmiotem forfaitingu wierzytelności leasingowych mogą być irednio- i długoterminowe wierzytelności wynikające z zawartych umów leasingu.
   Dodatkowym wymogiem jest, aby skupowana wierzytelność wynikała umowy związanej z obrotem gospodarczym, w którym leasingodawca i leasingobiorca są przedsiębiorcami.
   Przedmiotem forfaitingu przez banki mogą być wierzytelności w \ nikające zarówno z umów leasingu połączonego z pełną amortyzacją i •<) przedmiotu (leasing finansowany), jak też z umów przewidujących |edynie częściową amortyzację ich przedmiotu (leasing operacyjny).
   Warunkiem jest, aby były to umowy średnio- lub długoterminowe. Przedmiotem forfaitingu są więc głównie wierzytelności wynikające / umów leasingu finansowanego, które są zawierane jako średnio- lub illiij'oterminowe.
   263
   4.3. Podmioty uczestniczące w transakcji forfaitingu wierzytelności leasingowej
   W transakcji forfaitingu wierzytelności leasingowej występują zaw trzy podmioty:
   - bank nabywający wierzytelność leasingowa (forfaiter),
   - leasingodawca (forfetysta),
   - leasingobiorca (dłużnik forfaitingowy).

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   tanikredytbankowy
   Czas publikacji:
   sobota, 26 marca 2011 22:43